:: Стандарти за дарителски практики

Стандартите, залегнали в онлайн инструмента за самооценка, са създадени от Български дарителски форум (БДФ) с цел подпомагане на частните дарители (компании и фондации) при създаването и управлението на програми и инициативи, чрез които инвестират ресурси, за да допринасят за устойчива промяна в подкрепа на значими обществени каузи.

Инструментът за самооценка е разработен посредством въпросник, който обхваща основните принципи в Стандартите за дарителски практики на БДФ. Чрез въпросника екипите на дарителските организации преминават през процес на преглед, обсъждане и анализ на всички аспекти от дарителската им дейност – от решението за нейното стартиране, през планирането и изпълнението на дарителските стратегии, до анализа на постигнатото и по-нататъшно подобряване на дарителските програми.

:: Цели на самооценката

Процесът по самооценка позволява на екипите на компании и фондации, които създават, имплементират и управляват социалноотговорни инициативи, да изследват всички аспекти на дарителските си практики, както и да начертаят възможни посоки за тяхното оптимизиране.

:: За кого е подходяща

Инструментът е подходящ за всякакъв тип организации, които предоставят частен дарителски ресурс и се стремят към създаване и управление на прозрачни и устойчиви дарителски практики с максимално въздействие върху средата.

:: Ползи за дарителите

Стандартите за дарителски практики, залегнали в инструмента, са от полза за развитието на благоприятна дарителска екосистема, като чрез прилагането им се гарантира процес на непрекъснато усъвършенстване на дарителските инвестиции.

Въпросникът е организиран в 5 области, включващи 12 стандарта

Областите обхващат съществуващи практики на дарителство, които подпомагат осмислянето на дарителската дейност. Всеки от стандартите описва конкретни норми на поведение, които измерваме чрез 25 въпроса

 • Стандарт 1: Разбиране за необходима обществена промяна
 • Стандарт 2: Споделени ценности и подход в съответствие с обществените нужди
 • Стандарт 3: Автономност на дарителските програми
 • Стандарт 4: Безпристрастност при вземането на решения и равен достъп
 • Стандарт 5: Системност и проследимост на информацията
 • Стандарт 6: Участие и принос на всички организационни нива
 • Стандарт 7: Пълноценна подкрепа за получателите на дарения
 • Стандарт 8: Вътрешна отчетност
 • Стандарт 9: Отчетност от страна на получателите на дарения
 • Стандарт 10: Отчетност пред обществото
 • Стандарт 11: Анализ на ефекта
 • Стандарт 12: Учене от постигнатото
области в анкетата
стандарта на обхват
въпроса за самооценка

Често задавани въпроси

За да отговорите на 25-те въпроса в анкетата са ви необходими около 30-40 минути. Можете да прекъснете попълването по всяко време и да продължите отново в удобен за Вас момент след въвеждане на имейла, с който сте се регистрирали в платформата.

Достъп до резултатите по всяко време има единствено попълнилият въпросника след въвеждане на имейла, с който се е регистрирал. Системата пази единствено последните резултати и не прави архив на предходните. В случай, че желаете да сравните стойности от анкетата от ваше предходно попълване, трябва да свалите и запазите резултатите си.

Резултатите от попълнените анкети не са публични. Те ще присъстват на сайта единствено като референтни стойности, ако компанията/фондацията, за която попълвате данни, е член на Български дарителски форум.

Ако получените от анкетата резултати не ви удовлетворяват, можете да се обърнете за подкрепа към екипа на Български дарителски форум.

БДФ изгражда своя капацитет в сферата на дарителството, корпоративната социална отговорност и гражданския сектор от 2004 г. За да допринася за развитие на дарителската култура, повишаване на ефекта от дарителските инвестиции и подобряване на взаимодействието между бизнеса и гражданския сектор, екипът предоставя услуги на своите членове, както и на организации извън форума. Подробно за тях можете да прочетете ТУК.