Общи условия

Онлайн инструмент за самооценка на дарители е създаден от Български дарителски форум, с адрес гр. София 1124, ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2, наричан по-долу за краткост „БДФ“.  Събраната чрез инструмента информация ще послужи на БДФ за изготвяне на актуална картина на дарителските практики и политики на частните дарители (компании и фондации) у нас.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между БДФ и организациите, използващи онлайн инструмента за самооценка.

Кой може да използва инструмента?

Онлайн инструмент за самооценка на дарители е безплатна платформа, чиято цел е да подпомогне дарителските организации в повишаване на качеството и ефективността на техните дарителски програми, инициативи и практики. Той дава възможност на дарителите да обхванат, анализират и надградят всички аспекти от дарителската им дейност – от решението за започване на дарителска дейност, през планирането и изпълнението на дарителските стратегии, до анализа на постигнатото и по-нататъшно подобряване на дарителските програми.

Каква информация съхранява и обработва инструментът?

Данните, които се събират и съхраняват посредством попълването на анкетата от отделните потребители, не се оповестяват публично. Те ще бъдат използвани от БДФ единствено като обобщена статистика и с цел анализ на начина, по който дарителските организации управляват своите дарителски инвестиции.

Всеки, който е попълнил анкетата, има достъп до своите резултати по всяко време чрез имейла, с който е регистриран при първоначалното използване на инструмента. Платформата запазва единствено последния запис на съответния потребител и в случай, че той желае да проверява и сравнява своите резултати във времето, е необходимо да ги запази в избрана от него форма съобразно предложените на платформата.

Политика за обработка на данни

С попълването на анкетата на standards.dfbulgaria.org потребителите се съгласяват всички предоставени данни да бъдат обработвани, съхранявани и ползвани от БДФ.

Онлайн инструмент за самооценка на дарители – в неговата цялост или частично, се ползва единствено от БДФ.

Инструментът е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.