ОБЛАСТИ, СТАНДАРТИ И ВЪПРОСИ ЗА САМООЦЕНКА НА ДАРИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ

 1. Област: МОТИВАЦИЯ
  • Стандарт: Разбиране за необходима обществена промяна
   • Въпрос: 1. Мисия
   • Въпрос: 2. Стратегически цели
  • Стандарт: Споделени ценности и подход в съответствие с обществените нужди
   • Въпрос: 3. Изследване на нуждите
   • Въпрос: 4. Актуализация на целите спрямо нуждите
 2. Област: УПРАВЛЕНИЕ
  • Стандарт: Автономност на дарителските програми
   • Въпрос: 5. Структуриране на дарителската дейност
   • Въпрос: 6. Управление на дарителските програми
  • Стандарт: Безпристрастност при вземането на решения и равен достъп
   • Въпрос: 7. Достъп до дарителя
   • Въпрос: 8. Критерии за избор
   • Въпрос: 9. Процедури за избор
  • Стандарт: Системност и проследимост на информацията
   • Въпрос: 10. Документиране на процеса на вземане на решения
   • Въпрос: 11. Документиране на правата и задълженията на дарителя и на получателите на дарения
 3. Област: АНГАЖИРАНОСТ
  • Стандарт: Участие и принос на всички организационни нива
   • Въпрос: 12. Участие на високото управленско ниво
   • Въпрос: 13. Участие на служителите
  • Стандарт: Пълноценна подкрепа за получателите на дарения
   • Въпрос: 14. Комуникация и допълнителна подкрепа
   • Въпрос: 15. Отношения на партньорство
 4. Област: ОТЧЕТНОСТ
  • Стандарт: Вътрешна отчетност
   • Въпрос: 16. Споделяне на резултатите с високото управленско ниво
   • Въпрос: 17. Споделяне на резултатите със служителите
  • Стандарт: Отчетност от страна на получателите на дарения
   • Въпрос: 18. Изискване за отчетност
   • Въпрос: 19. Съдържание на отчетите
  • Стандарт: Отчетност пред обществото
   • Въпрос: 20. Съдържание и периодичност на отчетите пред обществото
   • Въпрос: 21. Достъпност на отчетите пред обществото
 5. Област: РАЗВИТИЕ
  • Стандарт: Анализ на ефекта
   • Въпрос: 22. Периодичност, методология и съдържание на анализа
   • Въпрос: 23. Интерпретиране на анализа
  • Стандарт: Учене от постигнатото
   • Въпрос: 24. Принос на анализа на ефекта към усъвършенстване на програмите
   • Въпрос: 25. Принос на анализа на ефекта към приемствеността между екипите, управляващи дарителската дейност


Към въпросника »